Pentru asigurati

Dispozitivele medicale se acordă pe baza recomandării medicale a medicilor de specialitate aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza prescripţiei medicale şi a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului.

Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoteşte cererea şi se depune la casa de asigurari de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale. Prescripţia medicală trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale. Prescripţia medicala va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.

În cazul primei protezări (activitatea protetică până la prima protezare definitiva) a membrului inferior, prescripţia medicală trebuie să specifice modul de protezare şi să prevadă tipul protezei definitive.

Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară recomandarea se poate face şi de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii familiei (părinţi, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul, însoţită de:

* carnetul de asigurat sau de un document justificativ - adeverinţă care atestă calitatea de asigurat,
* actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP,
* prescripţia medicală pentru dispozitivul medical
* declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripăia medicală pentru dispozitivul medical recomandat cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal - CNP.

Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau sunt eliberate de medicii de specialitate aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate care reprezintă interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat.

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinţi, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate şi prescripţia medicală.

În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante, decizia va fi însoţită de talonul aferent lunii respective, urmând ca lunar să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte taloane.

Autentificare

Ți-ai pierdut parola?